Beplantning på Århusvej


Norddjurs kommune har besluttet at sagen omkring beplantning på Århusvej igen skal sendes tilbage til miljø-og teknikudvalget, for derefter at blive sendt til offentlig høring. Sagen kommer op for kommunalbestyrelsen 7 november.

BLIN tager denne sag op.

BLIN ønsker generelt at tage temaet med træer og beplantning op til revision i hele kommunen.
Vi vil også komme med imput og forslag til nye grønne byporte til fremtidens
Grenaa.

Continue reading


Generalforsamling og Bygningspræmiering

Mandag d. 26 februar kl.19.00 i Møllen, Grenaa
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (formanden Lars kastanje)
3. Fremlæggelse af revideret regnskab (kasserer Birgit Skov Jensen)
4.Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering (Birgit Skov Jensen)
5. Vedtagelse af kontingent for 2018 (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer. Forslag sendes
    til info@blin.dk senest d.9 februar 2018.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Per Gentsch samt Lisbeth Madsen.
    Per Gentsch ønsker ikke genvalg. Lisbeth Madsen modtager genvalg.
8. Valg af 1 suppleant for et år. På valg er Ingrid Kristiansen. Hun modtager genvalg.
9. Valg af revisor (nuværende er Jan Rønne) som gerne modtager genvalg.
10. Eventuelt.
Præmiering:
Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker præmien
Let traktement:
Blin er vært for et lettere traktement.

Continue reading


Rugaard Gods

Kulturhistoriske hovedetræk
Opført omkring 1590, ombygget omkring 1750 og 1800

Kulturmiljøets hovedtræk
Rugaard ligger smukt ved Nørresø tæt på Kattegat.
Der hører en række huse under Rugaard Gods, ligesom der tidligere hørte fem forpagtergårde til godset.


Rugård Slot er et skov- og landbrugsgods med udsigt til Rugård Bugt på Djursland. Renæssancegården Rugård blev berygtet som en heksegård i etatsråd Jørgen Arenfeldts ejertid fra 1682 til 1707. Det officielle Danmark brændte sin

sidste heks i 1692, men først i 1707 lykkedes det ved personlig indgriben af Fr. 4. at bremse Arenfeldts private processer. Sønnen Axel Arenfeldt overtog den forarmede gård, men gik fallit i 1737, efter at slægten havde ejet gården i 150 år.

Rugård eller Rudegård (= rydningsgård) er opstået efter rydning af skov i den tidlige middelalder. Som klostergods overgik gården til kronen i 1536. Fr. 2., der centraliserede sine jyske godsbesiddelser i det sydlige Jylland, mageskiftede ejendommen til Hans Arenfeldt i 1579.

Hans Arenfeldt lod det nuværende Rugårds hovedfløj, vestfløjen, opføre omkring 1590. Hovedbygningen med kurvehanksbuede vinduer og rester af skydeskår er flankeret af to ottekantede vestvendte hjørnetårne populært kaldet »Hamborg« (sydtårnet) og »Lubeck« (nordtårnet). Bygningen, der minder påfaldende om den samtidige lidt nordligere beliggende herregård Katholm, er to etager høj i røde mursten med et stejlt rødt sadeltag. Bygningen rejser sig over en granitsokkel med tilhugne kvadre. Hovedfløjen har tidligere haft svungne gavle og portgennemkørsel. Den sidste er afløst af en klassisk inspireret portal.

Den lave nordfløj er ikke meget yngre end hovedbygningen, men er blevet forlænget i 1700-tallet. På hovedbygningens haveside ses endvidere tydlige rester af en smal sydøstvendt udløberfløj. Under den sydlige del af hovedbygningen er bevaret betydelige rester af de krydshvælvede kældre båret af svære søjler. Hele anlæggget var omgivet af nu tilkastede voldgrave.

Rugård er berømt og berygtet for en række »private« hekseprocesser omkring år 1700. Ejeren Jørgen Arenfeldt forsøgte med pinebænk og vand prøve i smededammen at afsløre lokale hekse. Den hekseforstyrrede godsejer døde i yderste armod i 1717.

Ejerliste:

 • (1183-1536) Øm Kloster
 • (1536-1579) Kronen
 • (1579-1610) Hans Axelsen Arenfeldt
 • (1610-1625) Jørgen Hansen Arenfeldt
 • (1625-1671) Mogens Hansen Arenfeldt
 • (1671-1682) Hans Mogensen Arenfeldt
 • (1682-1707) Jørgen Hansen Arenfeldt
 • (1707-1719) Axel Jørgensen Arenfeldt
 • (1719-1737) Vincents Lerche
 • (1737-1743) Christian Lerche
 • (1743-1775) Jacob Benzon
 • (1775-1788) Christian Benzon
 • (1788-1796) Jacob Hansen
 • (1796-1798) Peter Bech
 • (1798-1800) Hans Peter Ingerslev / Hans Peter Stochmann
 • (1800-1830) Hans Peter Ingerslev
 • (1830-1835) Caspar Peter Rothe Ingerslev
 • (1835-1857) Mads Johan Buch Schiøtt
 • (1857-1898) Peter Paul Christian Ferdinand Mourier-Petersen
 • (1898-1904) Alvilda Dahl gift Mourier-Petersen
 • (1904-1950) Adolph Mourier-Petersen
 • (1950-1967) Christian Mourier-Petersen
 • (1967-1982) K/S Rugaard Gods v/a Christian Mourier-Petersen
 • (1982-) K/S Rugaard Gods v/a Elisabeth Mourier-Petersen gift Madsen / Annette Mourier-Petersen gift Seidel / Ida Mourier-Petersen / Astrid Mourier-Petersen

Continue reading


Generalforsamling 2017

Generalforsamling BLIN – Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Grenaa den 9. marts 2017
22 fremmødte
Fra bestyrelsen: Tommy, Lars KK, Gunnar, Erik, Lisbeth, Henrik, Lea og Lars SK
Afbud fra Ingrid
Referat: Lars SK

 1. Velkomst ved Lars Kalmar Kastanje
 2. Valg dirigent Finn Pedersen, forsamlingen vælger en dirigent, lovligt indvarslet
 3. Formandens beretning:
  Visioner
  10 bestyrelsesmøder
  Udvalgsmøder,
  I 2016 blev en smuk industribygning præmieret
  Fjellerup Strand, Ishus/Isbygning, Estruplund gods, Estruplund Kirke,
  fællesmøde med BLIS, Søren museumsinspektør var rundviser.
  Grenaa midtby Schønherr
  Den Gamle Smedje
  Høringssager for Nordjurs Kommune
  I 2016 mærkesager, nedrivning af bevaringsværdig mølle på Katholm
  Rosengården tagrenovering, er taget til efterretning
  Træfældning ved trekanten, sagen tages op igen i kommunalbestyrelsen
  Årsmøde i Odense i maj 2016
  Årsmøde i Maribo i maj 2017
  Udvalg: Herregårdsudvalg, Ruggård Gods
  Horder-gruppe
  Smedje-udvalget
  Kommunalgruppe
  Nyhedsbrev der måned nyhedsbrev
  Tak til medlemmer, bestyrelsen, og medlemmer der udtræder
 1. Kommentarer fra Finn, godt at foreningen ”viser tænder overfor myndighederne”
 2. Erik Vestergaard, kasserer, fremlagde årsregnskab, egenkapital på ca 15.000,- kr. Regnskabet er godkendt
 3. Aktivt går ind for at finde sponsorer, arrangementer der giver en netto indtægt, anslået ca. 20.000,- til næste år.
 4. Kontingent i 2017, uforandret
 5. forslag. Vedtægtsændringer: ændring mht opløsning af foreningen. Bestyrelsen supplerer sig selv. Ny vedtægter er vedtaget
 6. Gunnar Lauritsen udtræder
 7. Carsten , fortalte om sin baggrund, valgt
 8. Henrik vil gerne udtræde, Birgit Skov Jensen indtræder i stedet.
 9. Suppleant, Ingrid genvalgt
 10. Jan Rønne genvalgt
 11. Tak til Finn
 12. Præmiering 2017, gennemgang ved Tommy Glindvad.
  Dobbelthuse som tema. Transformation med eksempler fra Grenaa
  Markedsgade 44 og 46. Bygget i 1933. Enfamiliehus i 1989. Præmieret før og igen i 2017.
  Gratis medlemskab for 1 år til de 2 ejere
 13. Tak til Gunnar, Henrik og Finn
 14. Traktement

Mvh

Lars Kalmar Kastanje, formand

Lars Sand Kirk (ref.)

Continue reading


Bygnings Præmiering 2017

Markedesgade 44-46

BLIN – foreningen for Bygning og Landskab i Norddjurs kommune – har uddelt den årlige pris til 2 bygningsejere, som har bibragt bygningskulturen i Grenaa by noget godt for bygningen, kulturen og ikke mindst for øjet.

 

 

BLIN har i sin formålsparagraf:
At uddele en pris, gerne årligt, til en ejer, beboer, myndighed eller tilsvarende i Norddjurs Kommune, som anerkendelse for forbedringer på en ejendom, hvor der er bevaret eller tilføjet by og egn æstetisk værdi.

Grenaa by som har gode og stærke rødder i industrialiseringen tilbage fra før 1900 og helt frem til i dag, har vi en flot bygningskultur som følger denne stærke periode. Der er store parcelhusområder fra 60’erne og frem til i dag, men for ca. 100 år siden blev store dele af bygningerne i Markedsgade, Mogensgade Bredgade, Havnevej og flere andre gader planlagt og bebygget, med gedigne og flotte og ofte ret enkle huse med en stram arkitektur. Der blev også bygget rigtig mange dobbelthuse.

BLIN har fulgt disse dobbelthuse gennem årene og har før præmieret nogle af disse, når der var mulighed herfor. Men vi må i Grenaa, såvel som andre steder, se at i en række tilfælde er det ”modsætninger der mødes” uden den søde musik opstår. Det kan i dag være svært at se, at der her er tale om dobbelthuse.

Markedsgade 44-46, er et eksepel på at det kan lykkes. Fra at være et gult og blåt hus, står der i dag et flot dobbelthus, som fortjener at blive fremhævet for ejernes store indsats.

Continue reading


BLIN og folkeuniversitetet holder foredragsaften

“Værdifulde kulturmiljøer i Norddjurs”

Torsdag D.8 Februar Kl. 19.00-21.00 i pavillionen.
Gratis adgang for BLIN Medlemmer

Foredragsholder:
Simon Ostenfeld Petersen
Lektor ved Århus Arkitektskole
Projektleder Cand.Mag

Værdifulde kulturmiljøer i Norddjurs

Vi er i starten af en ny kommunal valgperiode, og den nye kommunalbestyrelse er i gang med at sætte dagsordenen for de næste 4 år. Meget sker naturligvis på baggrund af planlægning og prioriteringer fra forudgående kommunalbestyrelser, men fra flere sider høres også om behovet for at blive bedre til at koncentrere kræfterne om vores områdes særlige styrkeområder og få et godt samspil med lokalbefolkningen om løsning af opgaverne. Vi er et yderområde med mange potentialer indenfor turisme, bosætning, erhverv og kulturformidling, og det handler om at finde og udnytte dem.

Derfor har Norddjurs Kommune også i 2016 – 2017 indgået i et samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus om en kortlægning af værdifulde kulturmiljøer på Norddjursland. Projektet er støttet af Realdania. Det har resulteret i en spændende kortlægning med lektor Simon Ostenfeld Pedersen i spidsen og rapporten Screening af kulturmiljøer Norddjurs Kommune, som udkom i 2017.

Det vil der blive mulighed for at høre Simon Ostenfeld Pedersen fortælle mere om på et møde den 8. februar 2018 i Kulturhus Pavillonen i Grenaa. Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Norddjurs Folkeuniversitet og BLIN – foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs. Mødet er åbent for alle. Det starter kl. 19.

Hvad er det så for værdifulde kulturmiljøer, vi har i Norddjurs? Bor jeg måske selv i et uden at vide det? Og kan jeg måske selv være med til at gøre det mere attraktivt for tilflyttere, turister eller nye virksomheder?

Projektgruppen har i samarbejde med kommunens medarbejdere og med Museum Østjylland som konsulent udpeget 63 kulturmiljøer, som kunne komme på tale. De 63 kulturmiljøer blev efterfølgende af projektgruppen vurderet ud fra 3 værdiparametre, som var:

– Kulturhistoriske værdi, dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets historiske betydning og kulturhistoriske fortælleværdi?

– Arkitektoniske værdi, dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, formmæssige og arkitektoniske kvaliteter?

– Integritetsværdi: dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sammenhæng?

Efter den gennemførte screening var der 42 områder/bygninger tilbage, som kunne betegnes som værdifulde kulturmiljøer. Det er f.eks. Voer-Mellerup Færgesteder, Allingåbro stationsområde, Hoed Kalkværk, Sostrup slot, Anholt Fyr, som har fået en særlig grundig beskrivelse. Hertil kommer en række andre lokaliteter og bygninger som f.eks. sommerhuse på Grenaa Strand, Grenaa Bymidte og mange herregårde, byområder og landsbyer i vores område.

Hvordan kan vi synliggøre udviklingspotentialerne i disse historiske og autentiske rammer, så det kan give vækst og gode levevilkår til nuværende og kommende generationer? Det handler mødet også om, så kom og vær med.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Formand for BLIN: Lars Kalmar Kastanje, telefon 2423 5335 eller

Museumsinspektør Lea Glerup Møller, Østjyllands Museum, telefon 2113 0931

 

Der vedhæftes 2 fotos fra rapporten fra henholdsvis Hoed Kalkværk og Anholt Fyr.

Continue reading